Politiattester

Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn.

Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for laget og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget.
Idrettsstyret har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til lik beskyttelse.
For idrettsstyret er det et overordnet ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.
Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Politiattestansvarlig i Viqueens Cheerleaders er fungerende styreleder Lars Hognerud, og kan kontaktes via politiattest@viqueens.no

Rutine for Politiattester i Viqueens

• Politiattestansvarlig avkrever politiattest av alle trenere og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor medlemmene.
Dette innebærer også samtlige styremedlemmer samt lagledere.
• Viqueens bekrefter behovet for attest på et eget skjema til søker, som søker må legge ved i søknaden til politiet
• Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for Politiattestansvarlig.
• Politiattestansvarlig skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Les mer om politiattest på Norges Idrettsforbund sin hjemmeside